Наукова робота

Довгань А.О. Науковий доробок

Довгань А. Осмислення проблеми оптимізму в сучасній українській філософії / А. Довгань // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 331. — (Гуманітарні науки).

Матвійчук О. Політичний менталітет: стилі лідерства / Олександр Матвійчук, Анатолій Довгань // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 21-22 грудня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — С. 150. — (Секція: Економічні та соціальні аспекти нових технологій).

Довгань А. Лейбніц про суб’єктивну здатність осягнення істини / А. Довгань // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 277. — (Секція: Гуманітарні науки).

Довгань А. Освітньо-пізнавальні колізії навчання студентів-іноземців / Анатолій Довгань // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“, 13-16 травня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 29-30. — (Організація навчального процесу для студентів-іноземців).

Довгань А. О. Альтернативність повсякденності буття в контексті трансформації суспільства / Довгань А. О., Гнасевич Н. В. // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 279-280. — (Гуманітарні науки)

Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об’єкт наукового аналізу: Монографія, (авторський колектив) /За наук. ред. д.ф.н. проф. Довганя А.О. – Тернопіль, 2016. – 247с.

Компендіум колізій формування філософської компетентності науки аспірантів негуманітарних спеціальностей і не тільки негуманітарних / Н. Габрусєва, А. Довгань, В. Лобас, В. Ніконенко // Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“, 30 листопада – 1 грудня 2016 р. — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 91-92.

Довгань А. Праксеологічні нотатки Т.Котарбіньського щодо підвищення ефективності організації різних видів людської діяльності / А. Довгань // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 64. — (Секція: Гуманітарні науки).

 

Ніконенко В.М. Науковий доробок

Ніконенко В. І. Пулюй і проблема державної незалежності України / В.Ніконенко // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя, пленарні доповіді, 24-28 травня 1995 року : Тези допов. – Тернопіль : ТПІ, 1995. – С. 3.

Ніконенко В.М..Феномен ідеології в контексті сучасного політичного процесу /Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу а державотворчому процесі. Вип.4. – Трнопіль-Бахчисарай, 2006. – 0,4 д.а.

Ніконенко В. Проблеми конфлікту в зарубіжній науці / В. Ніконенко // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 319. — (Гуманітарні науки).

Ніконенко В. Гуманітаризація освіти і гуманітарні науки / В. Ніконенко // Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 3. — С. 50. — (Гуманітарні науки).

Ніконенко В.М.. Політичне управління як засіб модернізації українського суспільства/Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу а державотворчому процесі. – Трнопіль-Форос, 2009. – 0,3 д.а.

Ніконенко В. Ефективність зовнішньої політики та її основні риси / В. Ніконенко // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅲ: Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 86. — (Гуманітарні науки).

Ніконенко В. Агресія і міждержавні відносини / В. Ніконенко // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 77. — (Секція: Гуманітарні науки).

Ніконенко В. Західноєвропейська політична думка доби просвітництва / В. Ніконенко // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 289-290. — (Секція: Гуманітарні науки).

Ніконенко В. М. Соціальне та біологічне в житті людини / Василь Ніконенко // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», 19–21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 261. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).


Герман О.М. Науковий доробок

Герман О. Післямова: двері прогресу до раю чи пекла? / О. Герман // Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“, 30 листопада – 1 грудня 2016 р. — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 96-97.

Грабовська К. Концепція «глобального села» Г. М. Маклюена / К. Грабовська, О. Герман // Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“, 30 листопада – 1 грудня 2016 р. — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 41-42.

О. Герман. Національно-культурний рух на Поділлі та в Галичині напередодні створення товариства “Просвіта” // Вісник ТДТУ. – 1996. – №1. – ст.. 30-35. – (Історія).

 

Криськов А.А. Науковий доробок

Криськов А. Соціальні наслідки сімейних розподілів подільських селян у другій половині ХІХ ст. / А. Криськов // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 338. — (Гуманітарні науки).

Криськов А. Кредитне забезпечення поміщицтва Правобережної України у першій половині ХІХ ст. / А. Криськов // Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 3. — С. 46. — (Гуманітарні науки).

Криськов А. Особливості наздоганяючої модернізації в Російській імперії другої половини ХІХ ст. / А. Криськов // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅲ: Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 77. — (Гуманітарні науки).

Криськов А. Урядове регулювання діяльності акціонерних іпотечних банків в умовах кризи 1890-х рр / А. Криськов, В. Грузін // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 281. — (Секція: Гуманітарні науки).

Криськов А.А. Конспект лекцій з дисципліни «Правові основи підприємницької діяльності на автотранспорті» / Андрій Анатолійович Криськов. – Тернопіль: «ФОП Паляниця В.А.», 2015. – 56 с.

Криськов А. А. Московсько-російські стратегії проти України (ХV – ХХІ ст.) / А. А. Криськов // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 287-288. — (Гуманітарні науки).

Грузін В. Я., Криськов А. А. Навчально-методичний посібник з курсу «Основи права» / Володимир Якович Грузін, Андрій Анатолійович Криськов. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 95 с.

Грузін В.Я. Науковий доробок

Грузін В.Я. А дміністративна реформа у контексті демократичних процесів в Україні / В.Я. Грузін — ТНТУ – Тернопіль, 2005.

Грузін В. Перевищення меж необхідної оборони: проблемні питання / В. Грузін // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 326. — (Гуманітарні науки).

Грузін В. Правовий механізм регулювання захисту прав працівників органів внутрішніх справ: проблеми реалізації / В. Грузін // Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 3. — С. 44. — (Гуманітарні науки).

Грузін В. Деякі проблемні питання правових наслідків недійсності правочину / В. Грузін // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 273. — (Секція: Гуманітарні науки).

Грузін В. Особливості застосування окремих оціночних категорій у цивільному праві України / В. Грузін // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅲ: Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 70. — (Гуманітарні науки).

Грузін В. Я. Дворянський земельний банк / В. Я. Грузін, А. А. Криськов // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 62. — (Секція: Гуманітарні науки).

Грузін В. Я., Криськов А. А. Навчально-методичний посібник з курсу «Основи права» / Володимир Якович Грузін, Андрій Анатолійович Криськов. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 95 с.

Щигельська Г.О. Науковий доробок

 

Габрусєва Н.В. Науковий доробок

Габрусєва Н. Віртуальна реальність як філософська проблема / Н. Габрусєва // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 325. — (Гуманітарні науки).

Габрусєва Н.В.. ФІЛОСОФІЯ В ПОНЯТТЯХ І ТЕРМІНАХ (короткий адаптований словник)/ Тернопіль- 2012, 73 с.

Лобас В. Габрусєва Н. Буденна свідомість та особливості її розвитку / В. Лобас, Н. Габрусєва // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅲ: Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 81. — (Гуманітарні науки).

Габрусєва Н. Роль фантазії в науці / Н. Габрусєва, В. Лобас // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 2. — С. 181-182. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).

Головчинська Ю. Перспективи розвитку нанотехнологій у ххі ст. / Ю. Головчинська, Н. Габрусєва // Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“, 30 листопада – 1 грудня 2016 р. — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 67.

Потіха О. Науковий доробок

Потіха О. Діяльність Українського національно-демократичного об’єднання на Тернопільщині (1925–1939) / О.Б. Потіха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С.108–112.

Потіха О. Степан Баран: тернопільський період громадсько-політичної діяльності (1921–1939) / О.Б. Потіха // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія. Історія. – Вінниця, 2007. – С.134–139.

Потіха О. Українське національно-демократичне об’єднання: організаційна структура, форми та методи діяльності (1930–1935) / О.Б. Потіха // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. – 2007. – С.94–97.

Потіха О. УНДО і українське шкільництво (1930–1935) / О.Б. Потіха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 231–236.

Потіха О. Участь УНДО у виборах до польського парламенту осені 1930 р. / О.Б. Потіха // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія. Історія. Вип. 13. – Одеса, 2008. – С.127–135.

Потіха О. Участь УНДО в організації Всеукраїнського національного конгресу / О.Б. Потіха // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера [голова редколегії Ярослав Ісаєвич, відп. ред. Олена Аркуша]. – Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2008. – С.441–420.

Потіха О. Особливості безкомпромісного протистояння ОУН та УНДО (1930–1935) / О.Б. Потіха // Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал. – Вип. 3–4. – Київ: Антросвіт, 2010. – С. 16–18.

Потіха О. Особливості взаємин УНДО з економічними товариствами Західної України (1930–1935) // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 54-57.

Потіха О. Роль УНДО в діяльності західноукраїнських педагогічних товариств (1930– 1935) // Інтелігенція і влада. – 2012. – Вип. 27. – С. 154-164.

Потіха О.Б. Основні аспекти державотворчої діяльності Українського національно- демократичного об’єднання (1925–1935) / О.Б. Потіха // Проблеми інтеграції науково- освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі: Збірник наукових праць VIII Міжнародного симпозіуму Україна – Туреччина / Відповід. ред. Т.І. Рибак. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – С. 358–364.

Потіха О. Культурно-просвітня діяльність Українського національно-демократичного об’єднання у першій половині 1930-х рр. // Мандрівець. – Тернопіль, 2013. – С. 33-35.

Потіха О.Б. Суспільно-політична діяльність УНДО: джерельна база / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / Заг.ред. проф. І.С.Зуляка. – Тернопіль, 2014. – Вип.1. – Ч.3. – С.177-180.

Потіха О.Б. Джерельна база дослідження суспільно-політичної діяльності УНДО // Драгоманівські історичні студії: зб.наук.праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О.В. Потильчак, І.Г. Вєтров, О.О. Сушко. – К.: Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 2 (6). – С. 366-372.

Тези доповідей:

Потіха О. Діяльність Степана Барана у польському парламенті (1928–1939) / О.Б. Потіха // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У двох томах. Том 1: Історія України. Краєзнавствою. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – С.168–173.

Потіха О. Ставлення Українського національно-демократичного об’єднання до Голодомору в Україні 1932–1933 рр. / О.Б. Потіха // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / Наук. ред. І.Ф. Кононов. – Луганськ: Знання, 2007. – С.391–394.

Потіха О. Повітове товариство кредитове (Український банк кооперативний в Тернополі) / О.Б. Потіха, Р.М. Матейко // Тернопільський енциклопедичний словник (далі – ТЕС). – Тернопіль: ВАТ ТВПК „Збруч”, 2008. – Т.3. П – Я. – С. 492.

Потіха О. Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО) на Тернопільщині / О.Б. Потіха, А.Б. Сеник // ТЕС. – Тернопіль: ВАТ ТВПК „Збруч”, 2008. – Т.3. П – Я. – С. 491.

Потіха О. Степан Баран: деякі питання участі у кооперативному русі першої половини ХХ ст. / О.Б. Потіха // Шлях України: колізії новітнього поступу. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Тернопіль, 27 січня 2006 р.). – Тернопіль, 2006. – С.157–161.

Потіха О. Діяльність УНДО у польському парламенті (1930–1935) // Матеріали одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 16-17 травня 2007 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2007. – С.205.

Потіха О. Парламентська діяльність УНДО: справа захисту українського селянства (1930–1935) / О.Б. Потіха // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених [Відп. ред. З.В. Гуцайлюк]. – Тернопіль, 2008. – С.132–133.

Потіха О. Парламентська діяльність УНДО: оборона інтересів Української православної церкви (1930–1935) / О.Б. Потіха // Матеріали дванадцятої наукової конференції ТДТУ ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 14-15 травня 2008 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2009. – С.353.

Потіха О. УНДО: протести проти пацифікації у польському парламенті (1930 – 1935) / О.Б. Потіха // Матеріали всеукраїнської наукової конференції ТДТУ ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 13-14 травня 2009 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2009. – С.385.

Потіха О. Основні аспекти економічної діяльності УНДО (1930-1935) // Збірник тез доповідей ХV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т.: ТНТУ, 2011 — С. 291. — (Секція: Гуманітарні науки)

Потіха О. УНДО і „Просвіта”: особливості взаємин // Збірник тез доповідей XVI наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т.: ТНТУ, 2012. — Том ІІІ: Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 89. — (Гуманітарні науки).

Потіха О.Б. Участь УНДО у проведенні шкільного плебісциту 1932 р. // Матеріали ХVІІ наукової конференції ТНТУ ім.Івана Пулюя (м.Тернопіль, 20-21 листопада 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 80.

Потіха О.Б. Консолідаційні тенденції в середовищі західноукраїнських політичних партій у виборчій кампанії 1930 року / Матеріали XVІIІ Наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (29-30 жовтня 2014 р.)/ Тернопіль, 2014. – С. 293-294.

Потіха О.Б. Інформування міжнародної спільноти представниками УНДО про Голодомор в Україні 1932–1933 рр. / Матеріали Всеукраїнської конференції молодих істориків “VIІІ Богданівські читання”, присвяченої 419-й річниці від дня народження Богдана Хмельницького (10-11 грудня 2014 р.). – Черкаси, 2014. – С.226-228.

Потіха О., Ніконенко В. Технологія урегулювання і розв’язання конфліктів // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій”, 25-26 листопада 2015 року – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – Том 2. – С. 228-229.

Потіха О. Вплив інформаційних технологій на духовність молоді // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170-річчю з дня народження І.Пулюя (19-21 травня 2015 р.). Тернопіль, 2015. – С. 268.

Потіха О. Українське шкільництво в ретроспективі парламентської діяльності Мілени Рудницької // Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об’єкт наукового аналізу / [За наук. ред. д.ф.н. проф. Довганя А.О.] – Тернопіль: Астон, 2016. – С. 139-149.

Потіха О. Українське національно-демократичне об’єднання: програмні засади // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори- упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 61-63.

Потіха О. Політична програма Українського національно-демократичного об’єднання // Матеріали XІХ Наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (18-19 травня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 310-311.

Навчально-методичні роботи: Методичний посібник з курсу «Політологія» для студентів усіх форм навчання / В. Ніконенко, Г. Щигельська, Ю. Гумен, О. Потіха. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя, 2015. – 88 с.

Збірник тестових завдань з історії української культури для студентів денної форми навчання / О. Потіха – Тернопіль, 2015. – 36 с. Збірник тестових завдань з історії та культури України для студентів денної форми навчання Ч.1. / О. Потіха – Тернопіль, 2016. – 48 с.

Чоп Т. Науковий доробок

Чоп Т.О. До проблеми визначення рис національного стилю у творчості українських футуристів.//Наукові записки. Серія “Філософія”.-Видавництво Національного університету” Острозька академія”, 2008.-вип.3, с. 126-135
Чоп Т.О. Концептуалізація традиції та новації у дискурсі футуризму/ Т.О.Чоп//Научные труды SWORLD.-2013.-вип.4.-С.84-91

Чоп Т. Поняття нового в естетиці футуризму / Т. Чоп // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 91. — (Секція: Гуманітарні науки).

Чоп Т. Український футуризм у вітчизняних аналітичних працях/ Т. Чоп//Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія”.-2015.-вип.18.-С.128-132

Чоп Т.О. Футуризм початку ХХ століття як провокація та передумова формування сучасного мистецтва / Т. О. Чоп // Антропологічні виміри філософських досліджень : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. 16-17 квітня 2015 р. / Східний наук. центр Трансп. акад. України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 58-60

Войцещук Н. Людина та техніка в епоху постгуманізму / Н. Войцещук, Т. Чоп // Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“, 30 листопада – 1 грудня 2016 р. — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 40.

Методичні рекомендації та завдання для семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ» для студентів денної форми навчання / Чоп Т.О – Тернопіль,2016. – 40 с.