Головні наукові публікації

Криськов А.А. Науковий доробок

Криськов А. Спроби уряду Російської імперії землевлаштувати єврейське населення в Подільській губернії в XIX ст. – Український селянин, 2005

Криськов А. Процес поширення агротехнічних знань на Поділлі у другій половині ХІХ століття/ Криськов А. А. //Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць.–Кам’янець-Подільський: ОІЮМ, 2010 – С. 71-77

Криськов А.А. Цукровиробництво в губерніях Правобережної України у ХІХ ст.// А Криськов, О Чехіра – Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє–Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011, С. 131-137

Криськов А. Міграційні процеси на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.// АА Криськов – Мандрівець.–Тернопіль, 2010, С. 25-28

Криськов А. А. Українські вищі технічні учбові заклади у Чехо-Словаччині міжвоєнного періоду// АА Криськов – Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки, 2016, С. 427-433

Криськов А.  Український високий педагогічний інститут імені М. Драгоманова у Празі (1923–1933 рр.)// А.А Криськов – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. -Випуск 2 (3), 2016, С. 91-94

Криськов А. Українські наукові з’їзди у Чехо-Словаччині міжвоєнного періоду // А.А Криськов – Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2016, С. 265-269

 

Довгань А.О. Науковий доробок

Довгань А. Осмислення проблеми оптимізму в сучасній українській філософії / А. Довгань // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 331. — (Гуманітарні науки).

Довгань А. Освітньо-пізнавальні колізії навчання студентів-іноземців / Анатолій Довгань // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“, 13-16 травня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 29-30. — (Організація навчального процесу для студентів-іноземців).

Довгань А. О. Альтернативність повсякденності буття в контексті трансформації суспільства / Довгань А. О., Гнасевич Н. В. // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 279-280. — (Гуманітарні науки)

Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об’єкт наукового аналізу: Монографія, (авторський колектив) /За наук. ред. д.ф.н. проф. Довганя А.О. – Тернопіль, 2016. – 247с.

Компендіум колізій формування філософської компетентності науки аспірантів негуманітарних спеціальностей і не тільки негуманітарних / Н. Габрусєва, А. Довгань, В. Лобас, В. Ніконенко // Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“, 30 листопада – 1 грудня 2016 р. — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 91-92.

Довгань А. Праксеологічні нотатки Т.Котарбіньського щодо підвищення ефективності організації різних видів людської діяльності / А. Довгань // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 64. — (Секція: Гуманітарні науки).

Ніконенко В.М. Науковий доробок

Ніконенко В. І. Пулюй і проблема державної незалежності України / В.Ніконенко // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя, пленарні доповіді, 24-28 травня 1995 року : Тези допов. – Тернопіль : ТПІ, 1995. – С. 3.

Ніконенко В.М..Феномен ідеології в контексті сучасного політичного процесу /Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу а державотворчому процесі. Вип.4. – Трнопіль-Бахчисарай, 2006. – 0,4 д.а.

Ніконенко В. Проблеми конфлікту в зарубіжній науці / В. Ніконенко // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 319. — (Гуманітарні науки).

Ніконенко В. Гуманітаризація освіти і гуманітарні науки / В. Ніконенко // Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 3. — С. 50. — (Гуманітарні науки).

Ніконенко В.М.. Політичне управління як засіб модернізації українського суспільства/Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу а державотворчому процесі. – Трнопіль-Форос, 2009. – 0,3 д.а.

Ніконенко В. Агресія і міждержавні відносини / В. Ніконенко // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 77. — (Секція: Гуманітарні науки).

Щигельська Г.О. Науковий доробок

Щигельська Г. Діаспора як фактор захисту національних інтересів України на міжнародній арені / Г. Щигельська // Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 3. — С. 64. — (Гуманітарні науки).

Щигельська Г. Вплив етнічних лобі на зовнішню політику США / Г. Щигельська // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 94. — (Секція: Гуманітарні науки).

Щигельська Г. Дистанційне навчання у вищій школі: виклики, пошуки, перспективи / Галина Щигельська, Василь Дяків // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», 19–21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 165-166. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку).

Щигельська Г. Роль інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання дисципліни «Історія та культура України» студентам-іноземцям / Галина Щигельська // Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 18-20 травня 2016 року — Т., 2016 — С. 131-133. — (Секція 2. Організація освітнього процесу для студентів-іноземців, теоретичні та прикладні аспекти).


Герман О.М. Науковий доробок

Грабовська К. Концепція «глобального села» Г. М. Маклюена / К. Грабовська, О. Герман // Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“, 30 листопада – 1 грудня 2016 р. — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 41-42.

О. Герман. Національно-культурний рух на Поділлі та в Галичині напередодні створення товариства “Просвіта” // Вісник ТДТУ. – 1996. – №1. – ст.. 30-35. – (Історія).

Герман О. Післямова: двері прогресу до раю чи пекла? / О. Герман // Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“, 30 листопада – 1 грудня 2016 р. — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 96-97.


Грузін В.Я. Науковий доробок

Грузін В.Я. Адміністративна реформа у контексті демократичних процесів в Україні / В.Я. Грузін — ТНТУ – Тернопіль, 2005.

Грузін В. Перевищення меж необхідної оборони: проблемні питання / В. Грузін // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 326. — (Гуманітарні науки).

Грузін В. Правовий механізм регулювання захисту прав працівників органів внутрішніх справ: проблеми реалізації / В. Грузін // Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 3. — С. 44. — (Гуманітарні науки).

Грузін В. Деякі проблемні питання правових наслідків недійсності правочину / В. Грузін // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 273. — (Секція: Гуманітарні науки).

Грузін В. Особливості застосування окремих оціночних категорій у цивільному праві України / В. Грузін // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅲ: Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 70. — (Гуманітарні науки).

Грузін В. Я. Дворянський земельний банк / В. Я. Грузін, А. А. Криськов // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 62. — (Секція: Гуманітарні науки).


Габрусєва Н.В. Науковий доробок

Габрусєва Н. Віртуальна реальність як філософська проблема / Н. Габрусєва // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 325. — (Гуманітарні науки).

Лобас В. Габрусєва Н. Буденна свідомість та особливості її розвитку / В. Лобас, Н. Габрусєва // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅲ: Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 81. — (Гуманітарні науки).

Габрусєва Н. Роль фантазії в науці / Н. Габрусєва, В. Лобас // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 2. — С. 181-182. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій).

 

Потіха О. Науковий доробок

Потіха О. Степан Баран: тернопільський період громадсько-політичної діяльності (1921–1939) / О.Б. Потіха // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія. Історія. – Вінниця, 2007. – С.134–139.

Потіха О. Українське національно-демократичне об’єднання: організаційна структура, форми та методи діяльності (1930–1935) / О.Б. Потіха // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. – 2007. – С.94–97.

Потіха О. УНДО і українське шкільництво (1930–1935) / О.Б. Потіха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 231–236.

Потіха О. Участь УНДО у виборах до польського парламенту осені 1930 р. / О.Б. Потіха // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія. Історія. Вип. 13. – Одеса, 2008. – С.127–135.

Потіха О. Участь УНДО в організації Всеукраїнського національного конгресу / О.Б. Потіха // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера [голова редколегії Ярослав Ісаєвич, відп. ред. Олена Аркуша]. – Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2008. – С.441–420.

Потіха О. Особливості безкомпромісного протистояння ОУН та УНДО (1930–1935) / О.Б. Потіха // Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал. – Вип. 3–4. – Київ: Антросвіт, 2010. – С. 16–18.

Потіха О. Особливості взаємин УНДО з економічними товариствами Західної України (1930–1935) // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 54-57.

Потіха О. Роль УНДО в діяльності західноукраїнських педагогічних товариств (1930– 1935) // Інтелігенція і влада. – 2012. – Вип. 27. – С. 154-164.

Потіха О. Культурно-просвітня діяльність Українського національно-демократичного об’єднання у першій половині 1930-х рр. // Мандрівець. – Тернопіль, 2013. – С. 33-35.

Потіха О.Б. Суспільно-політична діяльність УНДО: джерельна база / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / Заг.ред. проф. І.С.Зуляка. – Тернопіль, 2014. – Вип.1. – Ч.3. – С.177-180.

Потіха О.Б. Джерельна база дослідження суспільно-політичної діяльності УНДО // Драгоманівські історичні студії: зб.наук.праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О.В. Потильчак, І.Г. Вєтров, О.О. Сушко. – К.: Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 2 (6). – С. 366-372.

Чоп Т. Науковий доробок

Чоп Т.О. До проблеми визначення рис національного стилю у творчості українських футуристів.//Наукові записки. Серія “Філософія”.-Видавництво Національного університету” Острозька академія”, 2008.-вип.3, с. 126-135

Чоп Т. Естетика візуального в творчості українського футуризму / Т. Чоп // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2010. – вип. 43. – С.209-216.

Чоп Т.О. Концептуалізація традиції та новації у дискурсі футуризму/ Т.О.Чоп//Научные труды SWORLD.-2013.-вип.4.-С.84-91
Чоп Т.О. Футуризм початку ХХ століття як провокація та передумова формування сучасного мистецтва / Т. О. Чоп // Антропологічні виміри філософських досліджень : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. 16-17 квітня 2015 р. / Східний наук. центр Трансп. акад. України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 58-60
Чоп Т. Український футуризм у вітчизняних аналітичних працях/ Т. Чоп//Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія”.-2015.-вип.18.-С.128-132Чоп Т.

Чоп Т. Трансформація Бергсонізму в  естетиці Футуризму// Т.Чоп// Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків : ХАІ, 2017. – № 1. – С. 56-64